MindTime: เวลา จิตใจ ความรู้สึก

MindTime เป็นชุดของงาน Interactive Installation ออกแบบโดย กฤตย์วลี เสณีตันติกุล เพื่อสะท้อนถึงการรับรู้ของคนที่มีต่อเวลา

MindTime at DDA Gallery. Image courtesy from Kritwalee.

MindTime  DDA Gallery. เอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ

MindTime จัดแสดงเป็นครั้งแรก ณ Digital Art Gallery of Pratt Institute เขต Brooklyn สหรัฐอเมริกา ตัวงานประกอบด้วย Installation ทั้งหมดสามชิ้น แต่ละชิ้นแสดงองค์ประกอบที่ลดทอนของหน้าปัดและเข็มนาฬิกาที่หยุดนิ่ง และจะเคลื่อนไหวหมุนวนในรูปแบบต่างๆเมื่อผู้เข้าชมมายืนเหยียบบนแท่นหน้าตัวงาน

Three sculptures of MindTime series. Image courtesy from Kritwalee.

MindTime series เอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ .

ผู้เข้าชมแต่ละคนจะถูกเชิญชวนให้ตั้งคำถามกับชิ้นงาน ว่าเวลาที่ใช้ในการขับเคลื่อนแต่ละชั้นงานนั้นต่างกันมากน้อยเพียงใด

Visiter experiences MindTime at DDA Gallery. Image courtesy from Kritwalee.

Visiter experiences MindTime at DDA Gallery. เอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ.

ด้วยเพราะแต่ละคนนั้นมีการรับรู้ความยาวนานของเวลาที่แตกต่างกันออกไป ผู้เข้าชมแต่ละคนจึงให้คำตอบเป็นเลขเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า MindTime ทำให้เราได้ทบทวน ตั้งคำถามและข้อสังเกตต่อความรู้สึกของเราที่มีต่อ"เวลา"

Inside MindTime. Image courtesy from Kritwalee.

กลไกภายในของ MindTimeเอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ.

"ก่อนจะมาเป็นงานนี้ก็เริ่มด้วยการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญ สิ่งที่เชื่องโยงระหว่างตัวเรากับผู้อื่น คำที่แวบเข้ามาในหัว ณ ตอนนั้นเลยก็คือเวลา" กฤตย์วลีเล่า

MindTime in detail. Image courtesy from Kritwalee.

มอง MindTime ในรายละเอียด . เอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ.

กฤตย์วลีบอกกับเราว่าก้าวต่อไปของเธอนั้นคือการค้นคว้าแนวคิดที่เกี่ยวกับ"เวลา"เพิ่มเติม เพราะเธอมองว่า"เวลา"นั้นเป็นหัวข้อที่กว้างและยากที่จะจับต้องได้ นอกจากนี้ เธอยังมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะสามารถมอบความสุขให้กับผู้คนต่อไปในอนาคต

MindTime at DDA Gallery. Image courtesy from Kritwalee.

MindTime ณ DDA Gallery. เอื้อเฟื้อภาพโดยนักออกแบบ.

ชมวีดิโอภาพเคลื่อนไหวของ MindTime: