DDA Gallery

MindTime: เวลา จิตใจ ความรู้สึก

MindTime: เวลา จิตใจ ความรู้สึก

ชุดของงาน Interactive Installation โดย กฤตย์วลี เสณีตันติกุล เพื่อชวนให้เราทบทวนและตั้งคำถามกับการรับรู้ของเราที่มีต่อเวลา